Kredi Hareketliliği ve Önceki Öğrenmenin Tanıması

Lisans Programlarında Önceki Öğrenimlerinin Tanınması

Türkiye’deki ve yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programları arasında Kurum İçi ve Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları birim yönetim kurullarınca belirlenerek Üniversitemiz Senatosunda görüşülüp, Kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları için ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından onay alınan kontenjanlar ve senatoda görüşülen yatay geçiş koşulları Üniversitemiz ogrenci.istanbulc.edu.tr/tr/_ adresinde ilan edilir. Üniversitemiz programlarına Yatay geçiş başvuruları online yapılmakta olup, başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Senatosu tarafından belirlenir. Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, senatonun belirlemiş olduğu ilkeler çerçevesinde, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar. Başvurular, adayların genel not ortalaması, farklı puan türlerindeki programlara geçiş için merkezi yerleştirme puanı İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Senatosu tarafından belirlenmiş olan kriterlere göre değerlendirilir ve ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile lisans diploma programlarının son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.

İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler. Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

Meslek yüksekokulu mezunlarından örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak üzere başvurma şartlarını taşıyanlar için hangi lisans programlarının açılacağı, açılacak lisans programlarına meslek yüksekokullarının hangi programını bitirenlerin başvurabileceği, bu programların kontenjanları ve programlara yapılacak yerleştirmede kullanılacak puan türleri, Yükseköğretim Kurulu’nca belirlenir ve ilan edilir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) her yıl, meslek yüksekokulu ve açıköğretim önlisans mezunları ile o yıl son sınıfta olup staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirenlerin hangi lisans programlarına dikey geçiş için başvurabileceklerini, bu programların koşullarını ve bu programlara alınacak öğrenci sayılarını gösteren bir kılavuz ilan eder. Dikey Geçiş Sınavı Puanının nasıl hesaplanacağı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda yer alır.

Yabancı dille eğitim yapan programlara yatay ve dikey geçiş yapan öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılacak yabancı dil yeterlik sınavını başarmak veya yabancı dil hazırlık sınıfı muafiyet koşullarını yerine getirmek zorundadır. Yabancı dil yeterlik sınavına girmeyen veya girip de başaramayan öğrenciler, iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık öğretimi programına katılırlar. Hazırlık eğitimi sonunda yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olmak zorundadırlar. Ayrıntılı bilgi için (Yönetmelik) Tıklayınız. Ayrıntılı Bilgi İçin (Yönerge) Tıklayınız.

Lisansüstü Programlarda önceki öğrenmelerin tanınması

Yatay geçiş kontenjanlarına, bir diğer enstitünün aynı düzeydeki eşdeğer lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış bulunan, almış olduğu derslerin tamamını başarmış olan, yatay geçiş yapmak istenilen programa genel kontenjandan öğrenci kabulü için, öğrencinin kendi programına kayıt tarihi itibarıyla Senatoca belirlenen asgari ALES notu, anasanat dalları programlarında sanatta yetenek sınavı notu ve tezsiz yüksek lisans hariç yabancı dil notunu sağlayan öğrenciler başvurabilir. Tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında normal öğrenim süresinin son bir yarıyılında, doktora/sanatta yeterlik programlarında ise normal öğrenim süresinin son iki yarıyılında yatay geçiş yapılmaz. Dört yıllık lisans derecesi ile doğrudan doktora yapan adaylar, Üniversitede dört yıllık lisansa dayalı başvurabileceği doktora/sanatta yeterlik programlarının olmadığı durumlarda, ilgili yatay geçiş kontenjanlarına; doktorada yeterlik sınavını başardıktan sonra, sanatta yeterlik programlarına ise ders süreci sonrası başvurabilirler.
Ayrıntılı bilgi İçin Tıklayınız.

Değişim Programları için

Değişim programları için Uluslar arası Ofisimizden (Erasmus, Mevlana, İkili Antlaşmalar, Farabi) bilgi alınabilir. Link: http://uaik.istanbulc.edu.tr/tr/_.

2022 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.